НАКАЗ Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту селищного бюджету на 2024 рік

  • 121

Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового відділу Смотрицької селищної ради

від 02 жовтня 2023 року №15/2023

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція з підготовки бюджетних

запитів до проекту селищного бюджету на 2024 рік

 

І. Загальні положення

 

1. Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту селищного бюджету на 2024 рік (далі – Інструкція) розроблена відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту селищного бюджету на плановий бюджетний період (далі – проект селищного бюджету) та прогнозу селищного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз селищного бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до фінансового відділу Смотрицької селищної ради (далі – фінансовий відділ) в паперовому та електронному вигляді з використанням автоматизованої системи ведення місцевих бюджетів (AIC «Місцеві бюджети») за формами:

Бюджетний запит на 2024-2026 роки загальний, Форма 2024-1 (далі – Форма - 1) (додаток 1);

Бюджетний запит на 2024-2026 роки індивідуальний, Форма 2024-2 (далі - Форма - 2) (додаток 2);

Бюджетний запит на 2024-2026 роки додатковий, Форма 2022-3 (далі – Форма - 3) (додаток 3).

 

3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно:

Форма - 2 заповнюється на підставі показників Форми - 1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма - 3.

 

4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок.

 

5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає, необхідну для здійснення фінансовим відділом аналізу бюджетного запиту, детальну інформацію за формами, які щороку доводяться фінансовим відділом до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, плани проведення заходів, кошториси, проектно-кошторисну документацію, перелік обладнання та інвентарю, статистичні дані щодо цін на продукти та товари).

 

6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду селищного бюджету на плановий бюджетний період (далі - граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду селищного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які щороку доводяться фінансовим відділом до головних розпорядників.

7. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються фінансовим відділом на основі:

прогнозу економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні за плановим два бюджетні періоди;

основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

прогнозу Державного бюджету України на відповідні бюджетні періоди, схваленого Кабінетом Міністрів України;

статистичних показників, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів;

показники прогнозу економічного і соціального розвитку області на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

показники прогнозу економічного і соціального розвитку громади на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

8. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

прогнозних обсягів доходів селищного бюджету;

доведених Міністерством фінансів України обсягів трансфертів з державного бюджету;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) (далі - Єдина тарифна сітка);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

індексу споживчих цін;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат.

 

9. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться фінансовим відділом до головних розпорядників коштів загальними сумами за роками.

 

10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу видатків та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку громади, на реалізацію яких спрямовано його діяльність, та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

 

12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі видатків головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена – зазначаються окремим рядком.

 

13. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органу Державної казначейської служби України у Дунаєвецькому районі Хмельницької області, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом селищного бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків (з урахуванням внесених змін), (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

показники витрат за кодами Економічної класифікації видатків або Класифікації кредитування бюджету, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового відділу бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту селищного бюджету та прогнозу селищного бюджету.

15. У разі, якщо головний розпорядник у межах доведених фінансовим відділом граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом витрати загального фонду селищного бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

 

16. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансовий відділ повертає такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

 

17. Фінансовий відділ (з врахуванням закріплених бюджетних програм та координації головних розпорядників) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті та планам діяльності головного розпорядника коштів, пріоритетам соціально-економічного розвитку громади, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції.

 

18. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту селищного бюджету та прогнозу селищного бюджету фінансовий відділ проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

 

19. На основі результатів аналізу та проведених погоджувальних нарад з головними розпорядниками фінансовий відділ відповідно до норм, передбачених частиною 5 статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту селищного бюджету.

20. Фінансовий відділ, на основі інформації про результати аналізу бюджетних запитів із врахуванням результатів погоджувальних нарад та прийнятих керівництвом фінансового відділу рішень, формує проект селищного бюджету.

 

21. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

 

II. Розрахунок видатків та надання кредитів

на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків і надання кредитів, дотримуючись принципів ефективності, результативності, справедливості і неупередженості, пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

 

2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

норм Бюджетного кодексу України;

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

зобов’язань, передбачених договорами;

норм і нормативів;

пріоритетності видатків, ураховуючи реальні можливості  бюджету;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетних програм;

кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів за бюджетною програмою у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, кількість бюджетних установ, кількість осіб з інвалідністю, пенсіонерів. До вартісних факторів – індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів за бюджетною програмою доводяться головним розпорядникам фінансовим відділом, решта – визначається головним розпорядником самостійно з врахуванням галузевих особливостей спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

 

3. Розрахунок обсягів витрат на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами та у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету.

 Обсяг витрат за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету. Детальні розрахунки в межах коду Економічної класифікації видатків бюджету здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг витрат за програмою.

 

4. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), договори між головним розпорядником та позичальником, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами) і в межах граничних обсягів та індикативних прогнозних показників доведених фінансовим відділом до головних розпорядників.

 

5. Обсяг капітальних видатків визначається, враховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

 

6. За результатами розрахунків сума витрат загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг витрат загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові витрати (сума перевищення) включаються у Форму - 3 за умови, що такі витрати нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

 

7. Обсяг витрат спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

 

8. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами).

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

III. Порядок заповнення Форми - 1

 

1. Форма - 1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

 

2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, код бюджету.

 

3. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника коштів, яка визначає основне його призначення.

4. У пункті 3 визначаються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення.

 

5. Пункт 4 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничного обсягу видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету на плановий рік та прогноз витрат загального фонду бюджету на наступні за плановим два роки за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

У колонці 1 проставляється код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, у колонці 2 код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, у колонці 3 код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, у колонці 4 найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету.

При цьому, у разі, якщо головний розпорядник зменшує порівняно з поточним роком обсяги видатків за бюджетною програмою, у зв’язку з перерозподілом, з метою збільшення інших бюджетних програм, такі пропозиції повинні бути обґрунтовані в частині реалізації цих бюджетних програм.

Щодо заповнення зазначеної таблиці: стосовно видатків за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями по загальному фонду бюджету: у колонці 5, 6, 7:

звіт (колонка 5) – касові видатки загального фонду бюджету відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

затверджено (колонка 6) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом селищного бюджету на поточний рік з урахуванням змін;

проект (колонка 7) – розподіл граничного обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий рік.

Прогноз на наступні за плановим два роки (колонки 8-9) – відповідно прогнозні обсяги видатків загального фонду бюджету на наступні роки. При визначенні видатків за бюджетною програмою загального фонду бюджету на плановий рік кожен головний розпорядник повинен оцінити необхідні і можливі бюджетні ресурси для їх продовження у наступних за плановим роках, очікуваний результат і вплив від впровадження видатків у плановому році на обсяг відповідних видатків за бюджетною програмою загального фонду бюджету в наступні періоди.

Номер цілі державної політики (колонка 10) зазначається порядковий номер цілі державної політики.

 

5. Пункт 5 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на обсягу витрат спеціального фонду бюджету на плановий рік та прогноз видатків спеціального фонду бюджету на наступні за плановим два роки за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

У колонці 1 проставляється код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у колонці 2 код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, у колонці 3 код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, у колонці 4 найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету.

Заповнення зазначеної таблиці: стосовно видатків за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями по спеціальному фонду бюджету: у колонці 5, 6, 7:

звіт (колонка 5) – касові видатки спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

затверджено (колонка 6) – видатки спеціального фонду на поточний рік, затверджені розписом селищного бюджету на поточний рік;

проект (колонка 7) – розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду бюджету на плановий рік за бюджетними програмами.

Прогноз на наступні за плановим два роки (колонки 8-9) – відповідно прогнозні обсяги видатків спеціального фонду бюджету на наступні роки;

Номер цілі державної політики (колонка 10) зазначається порядковий номер цілі державної політики.

При цьому сума граничних обсягів витрат загального та спеціального фондів бюджету, що склалися у рядку «УСЬОГО» у колонці 6 пунктів 4 та 5, не повинна перевищувати доведеного фінансовим відділом граничного обсягу видатків на плановий рік для головного розпорядника в цілому.

 

IV. Порядок заповнення Форми - 2

 

1. Форма - 2 є логічним продовженням Форми - 1, оскільки призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

 

2. При заповненні Форми - 2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

повернення кредитів до спеціального фонду – за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;

видатки - за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;

надання кредитів з бюджету - за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

 

3. У пунктах 1, 2 і 3 зазначаються відповідно код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ та  код бюджету.

 

4. У підпункті 1 пункту 4 необхідно визначити мету бюджетної програми, строки її реалізації, завдання та підстави реалізації.

Мета бюджетної програми визначається відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами).

Інформація, що наводиться у підпункті 1 пункту 4 цієї форми повинна узгоджуватись з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми - 1.

У підпункті 2 пункту 4 вказуються завдання бюджетної програми, у підпункті 3 пункту 4 необхідно вказати нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюється виконання  бюджетної програми.

 

5. У пункті 5 зазначаються всі надходження на виконання бюджетної програми за вказаним кодом класифікації як по загальному, так і по спеціальному фондах, зокрема:

У підпункті 1 пункту 5 зазначаються всі надходження за класифікацією доходів бюджету та за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у колонках 3, 7, 11 проставляються показники доходів із загального фонду відповідної класифікації доходів бюджету.

Показники спеціального фонду у колонках 4, 8, 12 зазначаються за кожним видом надходжень, а саме:

 

1) власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;

плата за оренду майна бюджетних установ;

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

благодійні внески, гранти та дарунки;

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;

 

2) інші надходження спеціального фонду визначені частиною першою статі 69-1 Бюджетного кодексу України;

 

3) запозичення з врахуванням погашення та повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «-» (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду (рядок «УСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками повернення кредитів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У колонках 3, 4, 5 показники навести таким чином:

звіт (колонка 3) – обсяг надходжень до загального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

звіт (колонка 4) – обсяг надходжень до спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

звіт (колонка 5) – обсяг надходжень бюджету розвитку, що входить до спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У колонках  7, 8, 9 показники навести таким чином:

затверджено (колонка 7) – обсяг надходжень до загального фонду для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період (з урахуванням змін);

затверджено (колонка 8) – обсяг надходжень до спеціального фонду для виконання бюджетної програми, затверджений розписом селищного бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням змін в частині коштів селищного бюджету);

затверджено (колонка 9) – обсяг надходжень бюджету розвитку, що входить до спеціального фонду для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період (з урахуванням змін в частині коштів селищного бюджету).

У колонках  11, 12, 13 показники навести таким чином:

проект обсягу надходжень до загального та спеціального фондів (окремо по бюджету розвитку) для виконання відповідних видатків по бюджетній програмі на плановий бюджетний період.

У підпункті 2 пункту 5 зазначаються прогнозні показники на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі надходжень для загального та спеціального фондів з виділенням окремо бюджету розвитку на виконання бюджетної програми. При заповненні підпункту 2 пункту 5 показники розписуються за класифікацією доходів бюджету та за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

 

6. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 1 пункту 6) або надання кредитів (підпункт 2 пункту 6) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 3 пункту 6) або надання кредитів (підпункт 4 пункту 6) на наступні за плановим два бюджетні періоди за кодами Економічної класифікації видатків або Класифікації кредитування бюджету:

у колонці 3 підпункту 1 пункту 6 та підпункту 2 пункту 6 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у колонці 4 підпункту 1 пункту 6 та підпункту 2 пункту 6 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у колонці 7  підпункту 1 пункту 6 та підпункту 2 пункту 6 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у колонці 8 підпункту 1 пункту 6 та підпункту 2 пункту 6 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у колонці 11 підпункту 1 пункту 6 та підпункту 2 пункту 6 (проект) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у колонці 12 підпункту 1 пункту 6 та підпункту 2 пункту 6 (проект) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у колонках 3 і 7 підпункту 3 пункту 6 та підпункту 4 пункту 6 (прогноз) - видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у колонках 4 і 8 підпункту 3 пункту 6 та підпункту 4 пункту 6 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції.

Показники у рядку «УСЬОГО» у колонках 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у колонках 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у колонках 5, 6, 7 пункту 4 Форми - 1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у колонках 3, 7, 11  підпункту 1 пункту 5 Форми - 2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у колонках 3 і  7 підпункту 3 пункту 6  та рядку «УСЬОГО» у колонках 3 і 7 підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у колонках 8 і 9 пункту 4 Форми - 1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у колонках 3 і 7 підпункту 2 пункту 5 Форми - 2.

 

7. У пункті 7 наводиться перелік основних витрат за напрямами використання  бюджетних коштів головного розпорядника за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

Витрати по напрямах використання бюджетних коштів головного розпорядника передбачають визначення етапів та шляхів досягнення мети головного розпорядника за допомогою найбільш ефективних методів та оптимальних рішень.

Напрями використання коштів мають відповідати таким критеріям: зв’язок з метою діяльності головного розпорядника; оцінювання за допомогою показників результату; чітко сформульовані, конкретні та реалістичні.

Кількість напрямів використання бюджетних коштів, як правило, не повинна перевищувати трьох.

У підпункті 1 пункту 7 зазначаються витрати на плановий бюджетний період за напрямами:

у колонці 3 (звіт) - касові витрати загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у колонці 4 (звіт) - касові витрати спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у колонці 5 (звіт) - касові витрати бюджету розвитку спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у колонці 7 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період, (з урахуванням внесених змін);

у колонці 8 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період (з урахуванням внесених змін в частині видатків селищного бюджету);

у колонці 9 (затверджено) - бюджетні асигнування бюджету розвитку спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період (з урахуванням внесених змін в частині видатків селищного бюджету);

у колонці 11 (проект) - витрати загального фонду на плановий бюджетний період;

 у колонці 12 (проект) - витрати спеціального фонду на плановий бюджетний період;

у колонці 13 (проект) - витрати бюджету розвитку спеціального фонду на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «УСЬОГО» у колонках 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у колонках 5, 6, 7 пункту 4 Форми - 1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСЬОГО» у колонках 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у колонках 5, 6, 7 пункту 5 Форми - 1.

У підпункті 2 пункту 7 зазначаються витрати у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі напрямів використання бюджетних коштів:

у колонках 3, 7 (прогноз) зазначаються витрати загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

у колонках 4, 8 (прогноз) - витрати спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку «УСЬОГО» у колонках 3, 7 підпункті 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у колонках 8, 9 пункту 4 Форми - 1 для відповідної бюджетної програми, показники у рядку «УСЬОГО» у колонках 4, 8 підпункті 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у колонках 8, 9  пункту 5 Форми - 1.

 

8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року № 1353/18648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015  року № 553).

Перелік результативних показників щодо бюджетної програми розробляється головними розпорядниками відповідно до галузевих наказів.

Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

У колонці «Джерело інформації» підпункту 1 пункту 8  та підпункту 2 пункту 8 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

 

9. У пункті 9 необхідно навести структуру видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Обов’язкові виплати включають: основну заробітну плату, оклади грошового утримання військовослужбовців, обов’язкові надбавки і доплати, згідно з законодавством, у тому числі:

тарифні ставки (оклади);

надбавки за ранги державних службовців;

надбавки за вислугу років;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, крім одноразових виплат;

підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним, званням чи науковим  ступенем);

надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці;

доплати за шкідливі умови праці;

доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці.

Інші доплати та надбавки включають доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер, у тому числі:

доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців – одноразові виплати;

щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;

доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих самих категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати);

за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт;

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

доплати за ненормований робочий день або за роботу у нічний час;

надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови.

Премії: всі види преміальних виплат.

Матеріальна допомога: включає всі види матеріальних допомог, у тому числі:

грошову допомогу у розмірі середньомісячної заробітної плати;

на соціально-побутові потреби, у тому числі: у разі нещасного випадку, у випадку хвороби, при народженні дитини, на поховання, при виході на пенсію.

При цьому, в останньому рядку додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

 

10. У пункті 10 потрібно навести чисельність зайнятих у бюджетних установах в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами за категоріями починаючи з минулого (звітного) бюджетного періоду і до останнього з двох наступних бюджетних періодів що прогнозуються.

При цьому, кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків (у колонці «загальний фонд»), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у колонці «спеціальний фонд»). У випадку, якщо згідно з діючим законодавством працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду, або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді». 

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у підпунктах 1 та 3 пункту 6 та пункті 9.

У колонках «затверджено» необхідно привести показники відповідно до затверджених штатних одиниць у штатних розписах по загальному та спеціальному фондах.

У колонках «фактично зайняті» привести відповідно кількість фактично зайнятих штатних одиниць в минулому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 червня поточного року.

 

11. У пункті 11 наводиться перелік місцевих програм, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми у плановому (підпункт 1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 2), із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету:

колонка 2 – назва місцевої програми;

колонка 3 – наводиться нормативний документ, яким затверджена місцева програма: назва документу, номер та дата;

У разі, коли одна місцева програма входить до складу іншої місцевої програми, показники слід заповнювати по одній з таких місцевих програм. При цьому, слід зазначити, що ця місцева програма входить до складу іншої.

Показники у рядку «УСЬОГО» у колонках 4, 5, 7, 8, 10, 11 підпункту 1 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у колонках 3, 4, 7, 8, 11, 12 підпункту 1 пункту 6 або у колонках 3, 4, 7, 8, 11 і 12 підпункту 2 пункту6.

Показники у рядку «УСЬОГО» у колонках 4, 5, 7, 8 підпункту 2 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у колонках 3, 4, 7, 8  підпункту 3 пункту 6 або у колонках 3, 4, 7, 8 підпункту 4 пункту 6.

 

12. У пункті 12 відображаються об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку за попередній бюджетний період, на поточний бюджетний період, плановий бюджетний період та прогноз на  два роки за плановим бюджетним періодом.

 

13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення витрат на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Наведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проекту селищного бюджету, прогнозу селищного бюджету та пояснювальної записки до проекту селищного бюджету.

       

14. У пункті 14 заповнення даних дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми бюджетними зобов’язаннями в минулому та у поточному бюджетних періодах по загальному фонду в розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету (проведені видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність з передбаченими асигнуваннями), а також розробити заходи по приведенню своїх бюджетних зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність з граничними обсягами видатків на плановий бюджетний період.

У підпунктах 1 та 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у колонці 3 підпункту 1 пункту 14 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у колонці 4 підпункту 1 пункту 14 – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у колонках 5 та 6 підпункту 1 пункту 14 – кредиторська заборгованість загального фонду на початок та кінець минулого бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у колонці 7 підпункту 1 пункту 14 – зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

у колонках 8 та 9 підпункту 1 пункту 14 – кредиторська заборгованість, яку у попередньому бюджетному періоді погашено за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у колонці 10 підпункту 1 пункту 14 – бюджетні зобов’язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

У колонці 3 підпункту 2 пункту 14 – бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису, а у колонці 8 проставляється граничний обсяг доведений на плановий рік;

у колонках 5, 6, 10, 11 підпункту 2 пункту 14 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у колонках 7 і 12 підпункту 2 пункту 14 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю яку планується погасити за рахунок загального фонду).

У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у колонці 3  підпункту 3 пункту 14 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у колонці 4 підпункту 3 пункту 14 - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у колонках 5 і 6 підпункту 3 пункту 14 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у колонці 7 підпункту 3 пункту 14 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

у колонках 8 і 9 підпункту 3 пункту 14 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 4 пункту 14  формуються конкретні пропозиції заходів щодо упорядкування взяття зобов’язань за загальним фондом на плановий бюджетний період із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від запровадження цих заходів, необхідно також дати пояснення управлінню зобов’язаннями по загальному фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

Пояснення щодо проведених заходів мають включати кількісні показники по мережі, штатах і контингентах, які характеризуватимуть заходи  розпорядника по приведенню зобов’язань на плановий рік до встановленого граничного обсягу видатків на плановий рік.

 

15. У пункті 15 необхідно обов'язково викласти основні підходи до розрахунку прогнозу власних надходжень на плановий рік та наступні за плановим два роки, в тому числі навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість іншого майна, що здається в оренду) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами, які належать до доходів спеціального фонду.

Викласти основні підходи до розрахунку прогнозу інших надходжень, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних та інституційних проектів і повернення кредитів до селищного бюджету.

Також, потрібно змістовно пояснити мету та завдання видатків спеціального фонду по виконанню бюджетної програми, для чого необхідно:

вказати нормативно-правові акти, з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень та інших надходжень до спеціального фонду (на підставі яких в даний час отримуються ці кошти), включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних та інституційних проектів і повернення кредитів до бюджету, та визначено напрямки їх використання; пояснити джерела утворення спеціальних надходжень та основні напрямки їх використання (в тому числі за економічними кодами);

навести основні показники, які характеризують обсяг спеціальних видатків на плановий бюджетний період та прогнозні показники на наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень – порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період);

описати загальні напрямки використання власних надходжень та інших надходжень до спеціального фонду у попередньому та поточному роках.

Інформація, наведена у Формі - 2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (із змінами).

 

V. Порядок заповнення Форми - 3

 

1. Після заповнення Форм - 1 і Форми - 2 у разі наявності пропозицій про збільшення граничного обсягу витрат загального фонду на плановий рік, може бути заповнена Форма - 3, в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення (запити на збільшення витрат можливі лише по бюджетних програмах, які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).

Зазначені пропозиції будуть розглядатися фінансовим відділом в ході доопрацювання проекту селищного бюджету на плановий бюджетний період у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів селищного бюджету на плановий бюджетний період.

При цьому, не є підставою для формування додаткової потреби (пропозицій щодо збільшення граничних обсягів витрат загального фонду) за видатками тих бюджетних програм, у яких головним розпорядником зменшено порівняно з поточним бюджетним періодом обсяги витрат у зв’язку з перерозподілом, здійсненим під час розподілу граничного обсягу витрат у пункті 3 Форми - 1 з метою збільшення інших витрат.

 

2. У пунктах 1, 2 і 3 зазначаються відповідно код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, код за ЄДРПОУ, код бюджету.

3. У пункті 4 показники заповнюються тільки по тих бюджетних програмах, які згідно з положеннями нормативно-правових актів не забезпечені доведеним граничним обсягом витрат загального фонду на плановий бюджетний період і є пріоритетними,  аналогічно заповнюються тільки ті бюджетні програми, які не забезпечені прогнозним обсягом видатків на наступні за плановим два бюджетні періоди, мають посилання на нормативний документ і є пріоритетними. Тому, в колонці 6 підпункту 1 пункту 4 та у колонках 4, 6 підпункту 2 пункту 4 проставляється лише додаткова потреба (+) до граничного обсягу на плановий рік та прогнозного обсягу на наступні два роки.

Після кожної бюджетної програми, щодо якої головний розпорядник заповнює додатковий запит до граничного обсягу витрат загального фонду на плановий бюджетний період, або прогнозного обсягу загальних витрат на наступні два бюджетні періоди обов’язково заповнюються обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на плановий бюджетний період в розрізі напрямів діяльності, вплив у разі виділення цих коштів на виконання видатків бюджетної програми у плановому бюджетному періоді, в тому числі в розрізі результативних показників, та наступних за плановим двох бюджетних періодах (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти), зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетних програм, у разі виділення додаткових коштів та наслідки на два наступні за плановим бюджетні періоди у разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на плановий бюджетний період, прогнозу на два наступні за плановим бюджетні періоди та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання бюджетних програм.

При заповненні обґрунтувань слід надати пояснення: чому неможливо забезпечити виконання бюджетних програм в межах граничного обсягу витрат загального фонду на плановий бюджетний період, а також вплив у разі виділення додаткових коштів на виконання бюджетних програм в плановому бюджетному періоді з наведенням пояснень щодо впливу на результативні показники продукту та ефективності, та наступних за плановим двох бюджетних періодів з приведенням конкретних очікуваних результатів.

У цьому пункті обов’язково проаналізувати додаткові запити в порівнянні з відповідними витратами за попередній та поточний бюджетні періоди (у разі, якщо такі були).

При заповненні зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетних програм, показати як зміняться результативні показники продукту та ефективності у разі виділення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

 

 

 

Начальник фінансового відділу                              Олег АТАМАНЧУК

 

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до

проекту селищного бюджету на 2022 рік

(пункт 2 розділу 1)

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

 

 

 

1.________________________________                    __________________________              ________________      _______________

(найменування головного розпорядника коштів                        (код Типової відомчої класифікації                      (код за ЄДРПОУ)                  (код бюджету)

                        місцевого бюджету)                                               видатків та кредитування місцевого

                                                                                                                             бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів селищного бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів селищного бюджету, і показники їх досягнення

 

Найменування показника         результату

Одиниця виміру

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік            (прогноз)

2026 рік        (прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

Ціль державної політики 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціль державної політики 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   2                                                                                       Продовження додатка 1

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з селищного бюджету загального фонду на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код
Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної  програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків та кредитування  місцевого бюджету

2022 рік
(звіт)

2023 рік
(затверджено)

2024 рік
(проект)

2025 рік
(прогноз)

2026 рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду селищного бюджету на 2024 рік та індикативних прогнозних показників на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код
Функціональної класифікації видатків
та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2022 рік
(звіт)

2023 рік
(затверджено)

2024 рік
(проект)

2025 рік
(прогноз)

2026 рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             (грн)

 

Керівник установи

 

______________________
(підпис)

 

 

 

______________________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

______________________
(підпис)

 

______________________________________________
(прізвище та ініціали)

 

 

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до

проекту селищного бюджету на 2024 рік

(пункт 2 розділу 1)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. ___________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____            _____________________________         ______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                       (код Типової відомчої класифікації                                 (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                            видатків та кредитування місцевого

                                                                                                                                             бюджету)

 

2. _________________________________________________________          _______________________________       ______________________ 

(найменування відповідального виконавця)                                                                  (код Типової відомчої класифікації                                 (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                             видатків та кредитування місцевого

                                                                                                                                             бюджету та номер в системі головного

                                                                                                                                             розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. _______________         _____________________        ______________       ________________________________     _____________________

     (код Програмної                  (код Типової програмної                                (код                       (найменування бюджетної програми згідно                  (код бюджету)

     класифікації  видатків         класифікації видатків та                      Функціональної                  з Типовою програмною класифікацією

     та кредитування                   кредитування місцевого                         класифікації                        видатків та кредитування місцевого

     місцевого бюджету)            бюджету)                                                    видатків та                                              бюджету)

                                                                                                              кредитування

                                                                                                                  бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.                                                                                   

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

                                                                                                                   

                                                                                                                                     2                                                                                     Продовження додатка 2                                                                   

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (грн)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Код

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

Власні надходження бюджетних установ

(розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:                                                                                                                            (грн)

 

Код

Найменування

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом

(3+4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом

(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

(розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Інші надходження
спеціального фонду

(розписати за видами надходжень)

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

x

 

 

 

x

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                    3                                                                                    Продовження додатка 2

 

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

(грн)

 

Код
Економічної класифікації
видатків бюджету

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

(грн)

Код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025-2026 роках:

                                                                                                                                                                                                                                                        (грн)

 

Код
Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом

(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   4                                                                                      Продовження додатка 2

 

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках:

                                                                                                                                                                                                                                                        (грн)

 

Код
Класифікації кредитування бюджету

Найменування

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом

(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом

(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

 

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:                                                                                                               (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:                                                                                                               (грн)

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом

(3+4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом

(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              5                                                                                            Продовження додатка 2

 

8. Результативні показники бюджетної програми:

 

1) результативні показники бюджетної програми у 2022-2024 роках:

(грн)

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(5+6)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(8+9)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:   

                                                                                                                                                                                                                                                             (грн)

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

(5+6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    6                                                                                      Продовження додатка 2

 

9. Структура видатків на оплату праці:    

                                                                                                                                                                                                                                                             (грн)

 

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також
у спеціальному фонді

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

 

№ з/п

Категорії
працівників

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціаль-ний

фонд

загальний фонд

спеціаль-ний

фонд

загальнийфонд

спеціаль-ний

фонд

затверджено

фактич-но зайняті

затверджено

фактич-но зайняті

затверджено

фактич-но зайняті

затверджено

фактич-но зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: штатні одиниці
за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   7                                                                                       Продовження додатка 2

 

11.  Селищні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

 

1)    Селищні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2024 роках:

(грн)

 

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(4+5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(10+11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

2) Селищні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025–2026 роках:

(грн)

 

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(4+5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022–2026 роках:

(грн)

 

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта
(рік початку
і завершення)

Загальна вартість об’єкта

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   8                                                                                      Продовження додатка 2

 

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024-2026 роки.                                                                                        

14. Бюджетні зобов’язання у 2022-2024 роках:

1) кредиторська заборгованість селищного бюджету у 2022 році:

(грн)

 

Код
Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості (6-5)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов’язання (4+6)

загального фонду

спеціального
фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) кредиторська заборгованість селищного бюджету у 2023-2024 роках:

(грн)

 

Код
Економічної класифікації видатків
бюджету/
код
Класифікації кредитування бюджету

Найменування

2023 рік

2024 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити кредиторську заборгованість
за рахунок коштів

очікуваний
обсяг взяття поточних зобов’язань (3-5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
(4-5- 6)

планується погасити кредиторську заборгованість
за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   9                                                                                       Продовження додатка 2

3) дебіторська заборгованість у 2022-2024 роках:

(грн)

 

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Дебіторська заборгованість
на 01.01.2022

Дебіторська заборгованість
на 01.01.2023

Очікувана дебіторська заборгованість
на 01.01.2024

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

 

 

 

 

Керівник установи

_______________________

(підпис)

 

_________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_______________________

(підпис)

 

_________________________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до

проекту селищного бюджету на 2022 рік

(пункт 2 розділу 1)

 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2024–2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

 

1. ___________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____            _____________________________         _____________________

(найменування головного розпорядника коштів  місцевого бюджету)                      (код Типової відомчої класифікації                    (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                             видатків та кредитування місцевого

                                                                                                                                                             бюджету)

 

2. _________________________________________________________          _______________________________       ______________________ 

(найменування відповідального виконавця)                                                                  (код Типової відомчої класифікації                     (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                             видатків та кредитування місцевого

                                                                                                                                             бюджету та номер в системі головного

                                                                                                                                             розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. _______________            __________________        _______________       ________________________________     ____________________

(код Програмної                 (код Типової програмної                     (код                                 (найменування бюджетної програми згідно        (код бюджету)

класифікації   видатків        класифікації видатків та               Функціональної                     з Типовою програмною класифікацією

та кредитування                   кредитування місцевого                класифікації                           видатків та кредитування місцевого

 місцевого бюджету)            бюджету)                                         видатків та                                                   бюджету)

                                                                                                          кредитування

                                                                                                          бюджету)

 

 

                                                                                                                                   2                                                                           Продовження додатка 3

 

4. Додаткові витрати селищного бюджету:

 

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

 

 

Код Економічної класифікації видатків бюджету/
код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

2022 рік
(звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік

граничний
обсяг

необхідно додатково (+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

 

 


з/п

Найменування

Одиниця

виміру

Джерело інформації

2024 рік (проект) у межах
доведених граничних обсягів

2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 3                                                                            Продовження додатка 3                          

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

 

 

Код

Найменування

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності
додаткових коштів

на 2024-2025 роки

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково (+)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково

(+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.                                                                   Продовження додатка 3

 

 

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

 

 

№ з/п

Найменування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

2025 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025–2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

_____________________
(підпис)

 

_______________________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____________________
(підпис)

 

_______________________________________________
(прізвище та ініціали)