Кадрове забезпечення

 

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відділ організаційної та кадрової   роботи  апарату виконавчого комітету Смотрицької селищної ради (далі - Відділ) утворюється Смотрицькою селищною радою та є її структурним підрозділом.
Відділ підзвітний і підконтрольний Смотрицькій селищній раді, підпорядкований її виконавчому комітету та селищному голові.
Відділ у своїй діяльності  керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» іншими законами та постановами Верховної Ради України,  розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, актами інших органів влади, рішеннями Смотрицької селищної ради, розпорядженнями  селищного голови, іншими  нормативно – правовими актами України та цим Положенням.


Основними завданнями відділу є:

1. Організаційно-технічне, інформаційне забезпечення роботи селищної ради, та виконавчого комітету селищної ради, іншого забезпечення діяльності селищної ради, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів.
2. Здійснює опрацювання та розробку проектів розпоряджень  селищного голови з питань, що входять до компетенції відділу,  забезпечує їх виконання.
3. Спільно з іншими відділами  селищної ради та її виконавчого комітету  здійснює  організаційне забезпечення проведення заходів селищної ради.
4. Готує та проводить щорічну оцінку виконання посадовими особами місцевого самоврядування посадових обов’язків і завдань. 
5. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування, координує її реалізацію та виконання у відділах  селищної ради і разом з ними узагальнює практику роботи з кадрами, вносить  селищному голові пропозиції щодо її вдосконалення.
6. Разом з начальниками відділів  селищної ради  розробляє плани роботи з кадрами, визначає потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.
7. Приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
8. Готує проекти розпоряджень про призначення, звільнення працівників, присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, встановлення надбавок, відрядження, заохочення, дисциплінарні стягнення та стажування працівників.
9. Обчислює стаж роботи в органах місцевого самоврядування та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників   селищної ради та її виконавчого комітету.
10. Здійснює роботу по передачі сканкопій трудових книжок до Пенсійного фонду України та надає методичну допомогу підприємствам та організаціям у цьому питанні.
11. Надає методичну допомогу іншим виконавчим органам  селищної ради  та її виконавчого комітету з питань кадрової роботи .
2.39. Здійснює прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.