РЕГЛАМЕНТ

СМОТРИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Регламент Смотрицької   селищної  ради (надалі – Регламент) визначає порядок діяльності    Смотрицької   селищної ради, депутатів   селищної  ради, органів та посадових осіб    селищної  ради, порядок скликання сесій   селищної  ради, підготовки, розгляду і прийняття нею рішень з питань, включених до порядку денного, прийняття рішень про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про запобігання корупції»,  інших законодавчих актів України.

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Селищна рада – орган місцевого самоврядування

1. Селищна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє Смотрицьку територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування у межах та у спосіб, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами.

 2. Загальний склад селищної ради – 22 депутати, які обираються населенням територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 3. Робота селищної ради, а також ведення документації проводиться виключно державною мовою.

4. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менше як 2/3 депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 2. Відкритість та гласність роботи селищної ради

           1. Пленарні засідання селищної ради, постійних та тимчасових комісій  є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України.

2.Представники засобів масової інформації акредитуються  на весь час сесії. Апарат ради  надає представника засобів масової інформації матеріали сесії, за  винятком тих , які розглядаються за спеціальними процедурами. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитації на  визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації , має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.

 3. Гласність роботи ради забезпечується:

            -публікацією матеріалів  на  офіційному сайті Смотрицької   селищної ради,

-доведення до відома громадськості через депутатів.

 

Стаття 3. Порядок затвердження, внесення змін і доповнень до Регламенту, контролю за його дотриманням .

1. Регламент селищної ради затверджується на пленарному засіданні сесії селищної ради.

2. Зміни та доповнення до регламенту вносяться рішенням селищної ради за пропозицією селищного голови, постійних комісій та депутатів селищної ради.

3. Контроль за дотриманням Регламенту здійснюється селищним головою, секретарем селищної ради та постійною комісією з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зв’язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації. Під час пленарного засідання селищної ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні та голову постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зв’язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації.

 

РОЗДІЛ 2. ДЕПУТАТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Глава 2.1. ДЕПУТАТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 4. Повноваження депутата

1. Повноваження депутатів, гарантії депутатської діяльності та порядок організації депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

 2. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту офіційного оголошення селищною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

 3. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та порядку передбаченого Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 5. Депутатське посвідчення  депутата   селищної ради

1. Депутатам селищної ради під час пленарного засідання селищної ради видається посвідчення депутата селищної ради

 

Стаття 6. Обов’язки депутата   селищної ради

           1. Депутат перед територіальною громадою, виборцями свого виборчого округу, селищною радою та її органами несе обов’язки, передбачені законами України, цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

3. Депутат селищної ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об'єднаннями громадян.

4. Депутат зобов’язаний визначити і оприлюднити дні, години та місце регулярного прийому (не рідше разу на місяць), розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

5. Депутат селищної ради зобов’язаний щороку подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою та в порядку передбаченому чинним законодавством України.

 

Стаття 7. Права депутата селищної ради

           1. Депутат представляє інтереси територіальної громади  та свого виборчого округу, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності селищної ради та утворених нею органів.

2. Депутат має гарантії та права, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами.

 

Стаття 8. Порядок реалізації окремих прав депутата  селищної  ради

           1. Для порушення питання про недовіру селищному голові, розпуск виконавчого комітету та звільнення посадових осіб, депутат селищної ради звертається до селищної ради з обґрунтованим письмовим поданням, яке реєструється апаратом ради. Дане питання включається в порядок денний сесії селищної ради після обговорення в постійних комісіях, депутатських групах та фракціях, про що складаються відповідні протоколи. У разі порушення питання про недовіру селищному голові,   селищна рада створює комісію, яка має надати на наступне засідання селищної ради відповідні висновки.

2. Пропозиції депутата про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а з питань, що віднесені до компетенції ради – інших посадових осіб, які діють на її території, подаються до початку пленарного засідання у письмовому вигляді з коротким обґрунтуванням. Пропозиція оголошується головуючим на початку пленарного засідання та вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менше половини депутатів від загального складу ради.

3. Порушення питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій депутат селищної ради здійснює шляхом подання селищному голові відповідної вмотивованої заяви, на підставі якої селищний голова видає розпорядження про проведення перевірки. Результати перевірки доводяться до відома депутата, який порушив це питання.

4. Для ознайомлення з текстами виступів у протоколах пленарних засідань ради депутат звертається з усною або письмовою заявою на ім’я секретаря селищної ради. Тексти виступів надаються депутату для ознайомлення в день подання заяви.

5. Для оголошення на засіданнях ради та її органів текстів звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань у разі, коли вони мають суспільне значення, головуючий на засіданні надає депутатам слово на початку кожного пленарного засідання в порядку запису через апарат ради.

 

Стаття 9. Форми реалізації депутатом   селищної ради своїх повноважень

           У відповідності до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат має право на: - депутатське звернення; - депутатський запит; - депутатське запитання.

 

Стаття 10. Депутатське звернення

           1. У відповідності до ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата  селищної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території юрисдикції селищної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селищної ради, до яких звернувся депутат, зобов’язані у десятиденний термін розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше, як у місячний термін. Відповідь подається через апарат  селищної ради або депутату в індивідуальному порядку.

3. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, депутату  селищної ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

4. Депутат селищної ради може взяти участь у розгляді свого звернення. Про час та місце розгляду звернення місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні повідомити депутата завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

 

Стаття 11. Депутатський запит та порядок його розгляду

           1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата селищної ради до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом селищної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій формі з підготовленим проектом рішення з порушеного питання.

3. На одному пленарному засіданні може бути оголошено не більше одного депутатського запиту одного депутата з одного і того ж самого питання. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

4. Рішення про направлення депутатського запиту приймається більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

5. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді та депутату селищної ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутату, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

 

Стаття 12. Депутатське запитання

           1. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом  селищної ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради або подана депутату селищної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

2. У разі неможливості негайно отримати відповідь на депутатське запитання, подане на пленарному засіданні, про що зазначає особа, до якої депутат звернувся із запитанням, депутат викладає письмово своє запитання та передає у апарат ради, який узагальнює письмові запитання, що надійшли під час пленарного засідання, та направляє їх відповідним особам, які у місячний термін повинні надати депутатам письмові відповіді через апарат ради або в індивідуальному порядку.

 

Стаття 13. Депутатські групи

           1. Для формування спільних позицій, концепцій, поглядів з питань, що розглядаються  селищною радою або входять до сфери її компетенції та спільної роботи по виконанню депутатських повноважень, депутати можуть за власною згодою створювати депутатські групи у порядку, передбаченому ст.26 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

2. Депутатська група складається не менш, як з п’яти депутатів. Депутатські групи створюються на зборах депутатів, на яких обирається голова (співголови) групи, який організовує її роботу та представляє групу у відносинах з посадовими особами та органами місцевого самоврядування, іншими групами, постійними комісіями та засобами масової інформації. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї, виходу або виключення визначаються самою групою. На прохання депутатської групи місця для її членів в залі засідань відводяться поруч.

 3. Реєстрація депутатської групи відбувається на черговому пленарному засіданні, на якому керівник групи інформує   селищну раду про створення та склад такої групи шляхом подання відповідного письмового повідомлення, яке оголошується на сесії та заноситься до протоколу сесії.

4. Депутатські групи мають права, визначені статтею 28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», а саме:

4.1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

4.2 на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні з кожного питання порядку денного сесії ради;

4.3 об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.

5. Додатково депутатські групи мають такі права:

5.1. вимагати перерви в пленарному засіданні перед голосуванням до 15 хвилин;

5.2. публікувати свої матеріали в засобах масової інформації, засновником або співзасновником яких є   селищна рада;

5.3. попередньо розглядати проєкти рішень;

5.4. надавати свої письмові пропозиції щодо розглянутих питань для обговорення на сесії селищної ради.

6. Діяльність депутатських груп припиняється у порядку, передбаченому ст.26 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 14. Депутатські фракції

           1. Депутати селищної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю її членів не менше семи депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. Депутатські фракції можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї фракції. Об’єднання депутатів у фракцію відбувається на зборах депутатів, про що складається відповідна заява. Заява підписується всіма членами фракції та обраним на зборах фракції керівником і подається головуючому на пленарному засіданні. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів селищної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

3. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на керівників фракцій, технічне забезпечення – на апарат ради.

4. Депутатські фракції мають права, визначені ст.28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», а саме:

4.1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

4.2. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні з кожного питання порядку денного сесії ради;

4.3 об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.

5. Додатково депутатські фракції мають такі права:

5.1. перед прийняттям рішення оголошувати в пленарному засіданні перерву до 15 хв., але не більше одного разу з одного і того ж питання;

5.2. публікувати свої матеріали в засобах масової інформації, засновником або співзасновником яких є   селищна  рада;

5.3. попередньо розглядати проекти рішень;

5.4. надавати свої письмові пропозиції щодо розглянутих питань для обговорення на сесії   селищної  ради.

6. Діяльність депутатської фракції припиняється у наступних випадках: - за рішенням самої фракції; - коли кількість депутатів, що входять до фракції, менша ніж чотири; - після закінчення строку, на який депутати об'єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень ради.

7. Депутатські фракції зобов’язані не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед виборцями.

 

Стаття 15. Доручення виборців

           1. Виборці можуть давати депутатам селищної ради доручення на зборах під час їхніх звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідних виборчих округів або територіальної громади в цілому. Доручення виборців депутатам має бути підтримане більшістю учасників зборів.

2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання  селищної ради та її органів.

3. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття селищною радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом   селищної ради до відома    селищної ради або її органів через апарат ради.

4. Селищна рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам селищної  ради та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Кошти передбачаються бюджетом  в межах асигнувань поточного фінансового року. Рішення з цих питань апаратом ради доводяться до відома депутатів   селищної ради та територіальної громади.

5. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку територіальної громади, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.

6. Депутат   селищної ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців.

7. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється апаратом ради та депутатами   селищної ради. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують   селищну раду про хід їх виконання.

8. Депутат селищної ради періодично інформує виборців про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.

9. На основі доручень виборців виконавчими органами   селищної ради формується та вноситься на розгляд   селищної ради проєкт рішення щодо затвердження переліків робіт по кожному виборчому округу, які мають бути виконані протягом терміну повноважень   селищної ради.

10. Під час підготовки бюджету на відповідний рік можуть бути передбачені кошти на проведення невідкладних робіт по виборчих округах.

 

Стаття 16. Звіти депутатів перед виборцями та зустрічі з ними

            1. Депутат селищної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітує про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, територіальною громадою, об'єднаннями громадян, а також в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення. Звіт депутата перед виборцями має відповідати вимогам статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

2. Графік проведення звітів депутатів селищної ради складається апаратом ради за погодженням з депутатами. Дозволяється проведення звітів одразу по кількох виборчих округах.

3. Підготовку та проведення звітів депутатів, у тому числі надання приміщення, забезпечує секретар   селищної ради та апарат ради.

4. Дата проведення звітів депутатів доводиться до відома громадян не пізніше, ніж за 14 днів до їх проведення.

5. Під час звітів депутатів   селищної ради можуть брати участь посадові особи виконавчих органів  селищної  ради та комунальних підприємств.

6. Апарат ради подає на розгляд виконавчих органів селищної ради перелік пропозицій, які внесені виборцями під час звітів депутатів селищної ради. Пропозиції обов'язково розглядаються виконавчими органами у двотижневий термін після подання та визначається можливість їх виконання. Під час розгляду пропозицій може бути присутнім депутат селищної ради по відповідному виборчому округу.

7. Результати розгляду пропозицій виконавчими органами повертаються в апарат ради, який ставить до відома депутата селищної ради.

8. За письмовим поданням депутата селищної ради пропозиції, внесені виборцями під час їх звітів, розглядаються виконавчим комітетом на його засіданні або на сесії   селищної ради.

9. Апарат ради своєчасно забезпечує депутатів довідковими та інформаційними матеріалами, необхідними для звіту.

 

Стаття 17. Звіти депутатських фракцій

           1. Строки проведення звітів депутатських фракцій визначаються фракцією на її засіданні. Не пізніш, як за сім днів, фракція повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через  офіційний сайт   селищної ради та інші засоби масової інформації.

2. Звіт депутатської фракції повинен містити відомості про її діяльність у   селищній раді та її органах, а також про виконання передвиборних програм партій та виборчих блоків, депутати яких створили депутатську фракцію.

3. Виконавчі органи селищної ради, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій комунальної форми власності зобов’язані сприяти депутатським фракціям в організації їх звітів перед виборцями шляхом надання необхідних інформаційних та інших довідкових матеріалів.

4. Забезпечення приміщеннями, крім об’єктів комунальної власності, та інші витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатських фракцій перед виборцями, здійснюється за рахунок відповідних фракцій.

5. Депутатська фракція через апарат ради подає до   селищної ради, виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради письмову інформацію про зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів під час звіту. Такі зауваження і пропозиції мають бути розглянуті  селищною радою, виконавчим комітетом та виконавчими органами   селищної ради під час підготовки відповідних рішень.

 

Стаття 18. Забезпечення депутатської діяльності

           1. На час сесії, засідань постійних комісій селищної ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

2. Апарат ради забезпечує депутатів, для здійснення ними депутатської діяльності, інформаційними матеріалами, організовує їм допомогу з правових питань.

3. Депутату відводиться місце в залі засідань поряд із членами депутатської групи або фракції, до якої він входить.

4. Депутат має право знайомитись з будь-якими офіційними документами, які зберігаються в селищній раді та її органах, та  робити  копіювання цих документів. Для цього депутат письмово звертається до секретаря  селищної ради із зазначенням необхідних документів, які видаються депутату для ознайомлення не пізніше, ніж через 3 робочі дні після подання звернення. Копії документів надаються в цей же термін.

 

Стаття 19. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами  селищної ради на сесіях ради

           1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами селищної ради на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити селищну раду, а також безпосередньо депутатів селищної ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження.

2. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів, які схвалені радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.

 

Глава 2.2. ПОСАДОВІ ОСОБИ

 

Стаття 20. Селищний  голова

1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади. Він організує роботу селищної ради та її органів. Селищний голова очолює виконавчий комітет    селищної ради та головує на сесіях ради.

2.  Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, визначений Конституцією України, в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На  селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, якщо інше не встановлено Законом.  Селищний голова не може бути членом депутатських груп та фракцій.

4. Повноваження   селищного  голови починаються з моменту оголошення селищною територіальною  виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження   селищного  голови закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч.1 та ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Після оголошення   селищної територіальної виборчої комісії про його обрання   селищний голова складає присягу, яку особисто оголошує з трибуни. Складання присяги підтверджується підписом   селищного голови під текстом присяги, який зберігається у відділі кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування до закінчення терміну його повноважень.

6. Текст присяги селищного голови: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».

7. У відповідності до п.7 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищний голова на вимогу не менше половини депутатів від загального складу ради зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради . Ця вимога оформляється письмовою заявою за підписом необхідної кількості депутатів і реєструється апаратом ради та подається селищному голові.

8. Повноваження і обов'язки  селищного голови визначаються законами України,  цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами.

9. При здійсненні наданих повноважень   селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

10. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. Інформація про проведення зустрічі розміщується на офіційному сайті селищної ради, у засобах масової інформації не пізніше ніж за 7 днів до проведення заходу.

 

Стаття 21. Секретар  Смотрицької   селищної  ради

1. Секретар   селищної ради обирається за пропозицією  селищного голови селищною радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у випадках, передбачених статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Секретар  селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

3. Обрання секретаря  селищної ради відбувається за наступною процедурою: - кандидатура на посаду секретаря ради вноситься   селищним  головою або за пропозицією не менш як половиною депутатів від загального складу ради (у випадках, передбачених законом) на пленарному засіданні селищної ради, ознайомлюючи депутатів із автобіографічними відомостями кандидата; - кандидату на посаду секретаря ради надається можливість до голосування виступити на пленарному засіданні  селищної ради; - після виступу кандидата на посаду секретаря   селищної ради   селищний голова оголошує обговорення кандидатури, під час якого депутати  селищної ради можуть задавати запитання у письмовій та усній формах, висловлювати свою точку зору, агітувати «за» чи «проти» висунутої кандидатури; - після обговорення відбувається голосування по кандидатурі на посаду секретаря   селищної ради, яке проводиться лічильною комісією таємно бюлетенями у порядку, визначеному цим Регламентом.

4. Обговорення кандидатури на посаду секретаря   селищної ради, за рішенням селищної ради, може відбуватись на засіданнях депутатських фракцій та депутатських груп або безпосередньо на пленарному засіданні   селищної ради.

5. Час на виступ кандидата на посаду секретаря   селищної ради та на обговорення його кандидатури визначає   селищна рада.

6. Секретар ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

7. Про обрання секретаря ради   селищна рада приймає відповідне рішення.

8. Повноваження і обов'язки секретаря   селищної ради визначаються законами України, Статутом територіальної громади міста та іншими нормативно-правовими актами. Секретар   селищної ради виконує інші обов'язки, покладені на нього   селищною радою.

9. Секретар ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями та оприлюднення проєктів рішень, що виносяться на розгляд ради шляхом розміщення їх на офіційному сайті ради, із обов’язковим виконанням вимог Законів України. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на ініціаторів проєкту і може бути додатково розглянуто на спільних засіданнях постійних комісій ради. Зауваження, висновки та пропозиції подаються в усній або письмовій формі.

10. Секретар селищної ради сприяє депутатам при здійсненні ними депутатських повноважень та слідкує за дотриманням основних гарантій депутатської діяльності.

11. Секретар   селищної ради забезпечує присутність представників управлінь та відділів   селищної ради, які відповідають за життєдіяльність  громади при звітах депутатів перед виборцями.

12. Повноваження секретаря    селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням  селищної ради.

 

Стаття 22. Староста

         1.Староста затверджується селищною радою на строк  її  повноважень за  пропозицією селищного голови.

2.Староста є членом виконавчого комітету Смотрицької  селищної ради за посадою.

3.Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.

4.Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.

5.При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями сіл, інтереси яких він представляє. Староста є відповідальним перед  Смотрицькою  селищною радою.

6.Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідних сіл, селищ на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів  селищної ради староста інформує раду про свою роботу.

Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим  селищною радою

 

Глава 2.3 ОРГАНИ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 23. Постійні комісії    селищної ради

1. Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються законами України, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою. Постійні комісії обираються радою з числа її депутатів на строк повноважень ради, підзвітні та відповідальні перед нею. Чисельний склад постійних комісій визначається радою. Пропозиції по кількості постійних комісій, їх назвах, кандидатурах голів комісій можуть надавати  селищному голові секретар ради, депутати селищної ради та депутатські фракції. На пленарному засіданні пропозиції щодо цих питань вносить   селищний голова.

2. Перелік постійних комісій визначається наступний:

- постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення;

- постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зв’язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації;

- постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;

- постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг;         

- постійна комісія з питань містобудування, будівництва, агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

У разі необхідності протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, ліквідовані або реорганізовані раніше створені, змінений їх кількісний склад.

3. Постійні комісії обираються радою у складі голови комісії та її членів, при цьому враховуються пропозиції депутатських груп та фракцій у відповідності до статей 13 та 14 цього Регламенту. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією, у тому числі обрання заступника голови комісії та її секретаря.

4.Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

5. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії, але має право брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу.

6. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться  cелищним головою, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради, а також особисто головою комісії, згідно з його письмовою заявою. Про відкликання голови комісії рада приймає відповідне рішення.

7. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними органами, політичними та громадськими організаціями, підприємствами, громадянами, організовує роботу щодо виконання рекомендацій та висновків комісії. У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

8. Основною формою роботи комісій є засідання. Вони скликаються в міру необхідності і є повноважними, якщо в них бере участь не менше половини депутатів від загального складу комісії. Засідання постійних комісій ведуться відкрито.

9. Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається: - дата і місце проведення засідання; - прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комісії присутніх та відсутніх на засіданні, список присутніх депутатів селищної ради та інших запрошених; - порядок денний засідання; - розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення; - результати голосування з питань порядку денного; - прийняті рекомендації, висновки.

10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. У разі, коли голоси під час голосування розділились порівну, прийнятим вважається висновок або рекомендація, за яку проголосував головуючий на засіданні. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Постійні комісії публікують протоколи засідань на офіційному сайті селищної ради не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття документа, надають їх на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

11. Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням спеціалістів, представників громадськості, вчених.

12. За дорученням ради або за власною ініціативою можуть проводитися спільні засідання двох або більше постійних комісій. У цих випадках головуючий на засіданні визначається за взаємним погодженням постійних комісій. Прийнятими на спільному засіданні постійних комісій вважаються висновки і рекомендації, за які проголосувала більшість депутатів від загального складу цих постійних комісій. Висновки і рекомендації, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами постійних комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів або секретарями постійних комісій. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами і секретарями постійних комісій.

13. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює апарат ради.

14. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

15. Апарат ради інформує про час, дату та місце проведення засідання постійної комісії на офіційному сайті   селищної ради.

 

Стаття 24. Тимчасові комісії   селищної ради

           1. Тимчасові комісії   селищної ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень   селищної ради. Комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. При затвердженні персонального складу комісії враховуються пропозиції депутатських груп та фракцій на підставі статей 13 та 14 цього Регламенту.

3. Робота тимчасових комісій ради проводиться, як правило, на закритих засіданнях. Депутати, які входять до складу тимчасових контрольних комісій та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

5. Звіти і пропозиції тимчасової комісії ради підписуються усіма членами комісії, присутніми на її засіданні. У разі незгоди члена комісії з пропозицією комісії, він має право подати окрему думку письмово, яка додається до матеріалів комісії на пленарному засіданні сесії   селищної ради.

 

Стаття 25. Лічильна комісія та секретаріат

           1.Лічильна комісія та секретаріат  селищної ради утворюються на пленарному засіданні на термін повноважень  селищної  ради.

2. На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову комісії, заступника та секретаря.

3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки, або шляхом поіменного голосування.

4. При проведенні таємного голосування лічильна комісія організовує проведення голосування бюлетенями. Голова лічильної комісії перед голосуванням представляє депутатам форму бюлетеня, його зміст і роз’яснює порядок його заповнення. Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи та оголошує результати голосування на пленарному засіданні   селищної ради.

 

Стаття 26. Апарат   селищної  ради

            1. Апарат   селищної ради (далі апарат ради) утворюється селищною радою і підпорядкований їй у своїй діяльності. Секретар ради за дорученням селищного голови організовує роботу апарату ради.

2. Керівництво апаратом ради здійснює   селищний голова.

3. Основними завданнями апарату ради є організаційне забезпечення діяльності  селищної ради.

4. Апарат ради відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. складає проєкти перспективних і поточних планів роботи ради, сприяє їх реалізації;

4.2. отримує і узагальнює пропозиції до порядку денного сесій ради, організує попереднє обговорення в постійних комісіях ради проєктів рішень, спільно з відділами і управліннями   селищної ради доопрацьовує проєкти рішень з урахуванням їх обговорення в постійних комісіях ради;

4.3. згідно цього Регламенту забезпечує організаційну підготовку сесій, доводить до відома депутатів інформацію про скликання сесій ради, здійснює протоколювання сесій, оформлення, розмноження і доведення до виконавців прийнятих рішень, зберігає оригінали та копії рішень і протоколів сесій ради;

4.4. надає методичну і практичну допомогу в підготовці і проведенні засідань постійних комісій ради, разом з виконавчими органами селищної ради сприяє виконанню рекомендацій постійних комісій ради;

4.5. за дорученням постійних комісій готує інформаційно-аналітичні матеріали, необхідні для розгляду питань;

4.6. сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень, організує та забезпечує проведення громадських слухань, звітів селищного голови та депутатів перед виборцями, узагальнює та подає на розгляд виконавчих органів перелік пропозицій, внесених за результатами громадських слухань та звітів депутатів;

4.7. здійснює реєстрацію ініціативних груп по внесенню місцевої ініціативи та сприяє їм у проведенні зборів громадян;

4.8. забезпечує облік і бере участь у попередньому вивченні доручень виборців, готує разом з виконавчими органами ради заходи по виконанню доручень виборців, здійснює контроль за їх реалізацією;

4.9. забезпечує ведення статистичної звітності про зміни в складі депутатів, постійних комісій, організаційну роботу ради;

4.10. здійснює постійний контроль за виконанням рішень ради, рекомендацій постійних комісій, розпоряджень  селищного голови, періодично інформує раду про стан виконання рішень та критичних зауважень;

4.11. сприяє створенню інформаційних матеріалів з питань законодавства, інших правових і нормативних актів ради;

4.12. виконує інші повноваження, передбачені цим Регламентом;

4.13. веде реєстраційний облік проєктів рішень, які оприлюднюються не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття;

4.14. оприлюднює рішення  селищної ради протягом п’яти робочих днів з дня прийняття документа.

 

Стаття 27. Виконавчі органи ради

           1. За пропозицією селищного голови рада затверджує структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів, витрати на їх утримання. За поданням   селищного голови можуть утворюватись й інші виконавчі органи ради.

2. Виконавчі органи ради (виконавчий комітет, департаменти, управління, відділи та інші створювані радою виконавчі органи) створюються радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством України.

3. Виключною компетенцією ради є утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законами України порядку.

4. Виконавчі органи ради підзвітні і підконтрольні раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством України та окремим рішенням про розмежування повноважень між виконавчими органами ради.

 

РОЗДІЛ 3. СЕСІЇ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 28. Порядок скликання сесій

1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Кожне пленарне засідання ради починається і завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій.

2. Перша сесія селищної ради проводиться у відповідності до вимог п.2 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Для підготовки першої сесії   селищної ради нового скликання новообраний селищний голова скликає робочу групу, до якої включаються голова селищної територіальної виборчої комісії, секретар селищної ради попереднього скликання, новообрані депутати  селищної ради, працівники апарату  селищної ради.

3. Наступні сесії  селищної ради скликаються   селищним головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

4. У разі невмотивованої відмови   селищного голови або неможливості його скликати сесію  селищної ради вона скликається секретарем  селищної ради. У цих випадках сесія скликається:

4.1. відповідно до доручення  селищного голови;

4.2. якщо  селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий термін після настання умов, передбачених ч.7 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4.3. якщо сесія не скликається  селищним головою у строки, передбачені цим Регламентом.

5. Сесія  селищної ради може бути скликана за пропозицією не менше, як 1/3 від загального складу депутатів  селищної ради, виконавчого комітету. Ця пропозиція депутатів про скликання сесії з коротким обґрунтуванням питань, що мають бути розглянуті на сесії, у письмовому вигляді за підписом необхідної кількості депутатів,  подається селищному голові з обов'язковою реєстрацією дати подання пропозиції. У разі, якщо селищний голова або секретар селищної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана депутатами  селищної ради, які подали пропозицію про скликання сесії або постійною комісією  селищної ради.

6. Розпорядження про скликання сесії приймається   селищним головою та доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

8. Проєкти рішень селищної ради  оприлюднюються  не пізніше, як за 7 днів до пленарного засідання, а у разі позачергових пленарних засідань - безпосередньо перед пленарним засіданням  селищної ради. У такому випадку рішення з цих питань приймаються після розгляду проєктів рішень безпосередньо під час пленарних засідань або на засіданнях постійних комісій ради в перерві пленарних засідань, про що приймається відповідне рішення як з процедурного питання.

 

Стаття 29. Порядок денний сесії

           1. Порядок денний сесії   селищної ради формується  селищним головою.

2. Пропозиції щодо питань на розгляд ради вносяться:

2.1. селищним головою;

2.2. постійними комісіями   селищної ради;

2.3. депутатами;

2.4. виконавчим комітетом   селищної ради;

2.5. загальними зборами громадян.

3. Проєкти рішень з питань, що вносяться   селищним головою, подаються у апарат ради разом із письмовим поданням, в якому зазначається доповідач з цього питання.

4. Проєкти рішень з питань, що вносяться постійними комісіями ради, подаються у апарат ради та підтверджуються протоколом засідання відповідної комісії, в якому зазначається доповідач з даного питання. Члени комісії, які мають окрему думку щодо розглянутих проєктів рішень, мають право подати її в письмовому вигляді із відповідним обґрунтуванням, що зазначається в протоколі засідання комісії.

5. Проєкти рішень з питань, що вносяться депутатом   селищної ради, подаються в апарат ради за підписом депутата, який і є доповідачем з цього питання. Пропозиції щодо питань на розгляд ради, внесені депутатами  селищної ради на засіданнях сесій селищної ради, постійних комісій,  фіксуються у відповідному протоколі і не потребують додаткового письмового подання. Пропозиції депутатів з питань користування та розпорядження об’єктами комунальної власності, а саме, будівлями, спорудами, приміщеннями та земельними ділянками, що перебувають в комунальній власності, а також питання генерального планування, земельних відносин та земельного кадастру, будівництва та архітектури не можуть бути включені в порядок денний під час затвердження порядку денного на початку та під час пленарного засідання ради.

6. Проєкти рішень з питань, що вносяться виконавчим комітетом, і які подаються в апарат ради, мають містити пропозицію  селищній раді про внесення цього питання на розгляд   селищної ради.

7. Проєкти рішень, що вносяться загальними зборами громадян, подаються в апарат ради у порядку, визначеному на цих зборах.

8. Проєкти рішень селищної ради реєструються у апараті ради із зазначенням дати подання проєкту.

9. Проєкт порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання ради, він приймається за основу більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

10. Зміни та доповнення до проєкту порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Питання, яке пройшло процедуру оприлюднення, відповідно до статті15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» вважається включеним до порядку денного, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради. Одне і те ж питання може бути внесено до порядку денного не більше двох разів протягом календарного року. Послідовність розгляду питань порядку денного може бути змінено, після цього порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо. Питання вважається виключеним з порядку денного, якщо за це проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

11. Проєкт рішення може бути включений до порядку денного сесії без процедури оприлюднення у виняткових випадках, коли виникає необхідність прийняття рішень, пов’язаних із проведенням заходів, передбачених законодавством про надзвичайні ситуації природного, техногенного чи іншого характеру та інших невідкладних питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності громади  В такому випадку проєкт рішення погоджується з профільним виконавчим органом селищної ради і юридичним відділом та розглядається постійними комісіями   селищної ради спільно у залі під час проведення пленарного засідання або у перерві пленарного засідання, про що приймається рішення як з процедурного питання.

12. До проєктів рішень додають:

12.1.пояснювальну записку по суті питання із зазначенням дати оприлюднення проєкту рішення (за потреби);

12.2. додатки, якщо такі потрібні;

12.3. інформацію про доповідача та співдоповідачів (зазначається в порядку денному);

12.4. список запрошених (за наявності);

12.5.перелік суб'єктів, яким необхідно надіслати прийняті рішення (за наявності таких).

13. Проєкти рішень, які пройшли процедуру оприлюднення, відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і пропонуються для розгляду на сесії селищної ради виконавчим комітетом, селищним головою, подаються особами, відповідальними за підготовку питання в друкованому та в електронному вигляді у апарат ради не пізніш, як за 10 днів до початку сесії, попередньо погоджені відповідними заступниками  селищного голови, секретарем   селищної ради і завідуючим юридичним відділом. При наявності пропозицій та зауважень, проєкти рішень з питань, які віднесені до виключної компетенції   селищної ради, обов’язково вносяться на розгляд   селищної ради для прийняття відповідного рішення. Проєкти рішень, які пройшли процедуру оприлюднення, відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і пропонуються для розгляду депутатами, постійними комісіями, погоджуються відповідним профільним виконавчим органом селищної ради і юридичним відділом не пізніш, як за 10 днів до початку сесії. У випадку наявності зауважень профільного виконавчого органу та/або юридичного відділу, проєкт рішення подається із цими зауваженнями. Проєкти рішень, які пропонуються для розгляду депутатами, постійними комісіями з питань, які впливають на дохідну та витратну частини бюджету, попередньо узгоджуються з фінансовим управлінням та розглядаються на засіданнях постійних комісій. Проєкти рішень  селищної ради, які не були опубліковані за 20 робочих днів до дати їх розгляду не виносяться на пленарне засідання   селищної ради.

14. Термін перебування проєкту рішення  селищної ради на погодженні у профільному виконавчому органі селищної ради та у юридичному відділі не повинен перевищувати п’яти робочих днів. За результатами правової експертизи у разі невідповідності проєкту рішення законодавству та якщо внесені до нього юридичним відділом зауваження не враховано, відділ, не візуючи проєкт, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо можливих шляхів доопрацювання проєкту. Проєкт рішення   селищної ради із зауваженнями підлягає обговоренню у відповідного заступника селищного голови, за участі розробників та посадових осіб, які виклали свої зауваження, після чого обов’язково вноситься на розгляд   селищної ради.

15. Більшістю голосів депутатів від загального складу ради селищна рада може прийняти вмотивоване рішення про перенесення розгляду питання, затвердженого порядку денного сесії на наступну чергову сесію; таке рішення може прийматися не більше одного разу щодо одного і того ж питання порядку денного. Прийняття рішення з питань бюджету, внесене  селищним головою чи виконавчим комітетом, не може переноситися на наступну сесію, якщо це, за висновком  селищного голови чи виконавчого комітету, призведе до перешкод в бюджетному регулюванні.

16. Питання генерального планування, земельних відносин та земельного кадастру, будівництва та архітектури, розглядаються на пленарних засіданнях ради та супроводжуються графічними матеріалами (приблизне розташування чи викопіювання 1:500 або 1:1000).

17. Якщо зміни, що вносяться до документа, за обсягом займають більшу частину тексту або істотно впливають на його зміст, необхідно викласти рішення у новій редакції.

 

Стаття 30. Підготовка проєктів регуляторних актів

           1. Планування діяльності селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний рік здійснюється в рамках підготовки та затвердження її планів роботи, але не пізніше 15 грудня. Плани роботи селищної ради оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному сайті селищної ради не пізніше, як у п’ятиденний строк після їх прийняття та підписання.

2. Особливості діяльності селищної ради з підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та затвердженим  селищною радою Положення про порядок підготовки та визначення ефективності регуляторних актів   Смотрицької  селищної  ради та виконавчого комітету, затвердженого селищною радою.

3. З метою забезпечення підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу, внесених до порядку денного сесії проєктів регуляторних актів, відповідальна за реалізацію державної регуляторної політики постійна комісія  селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зв’язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації створює на громадських засадах підготовчі комісії чи робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів або звертається з відповідним зверненням до територіального підрозділу спеціально уповноваженого органу з питань регуляторної політики. Строк підготовки таких експертних висновків не повинен перевищувати п’яти робочих днів.

4. Регуляторний акт не може бути прийнятий  селищною радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: - відсутній аналіз регуляторного впливу чи експертний висновок; - проєкт регуляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих обставин  селищна рада вживає передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасовує або зупиняє дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

5. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого селищною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту, подається до постійної комісії селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зв’язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акту, прийнятого  селищною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія селищної ради.

6. Рішення   селищної ради, що є регуляторними актами, а також звіти про відстеження результативності регуляторного акта (моніторинг) та результати його розгляду виконавчим комітетом селищної ради оприлюднюються шляхом опублікування в засобах масової інформації та розміщення на офіційному сайті селищної ради не пізніше, як у п'ятиденний строк після їх прийняття та підписання. Неопубліковані регуляторні акти не є чинними. Питання щодо стану здійснення регуляторної політики за попередній рік включається в щорічний звіт  селищного голови про роботу ради та її виконавчого комітету.

 

Стаття 31. Ведення пленарних засідань

           1. Пленарне засідання  селищної ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів  від загального складу ради.

2. Сесію відкриває і веде селищний голова, а у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом - суб'єктами, які мають на це право.

3. Пленарні засідання проводяться з 08.00 до 17.00 з перервами по 30 хв. після кожних три години роботи та перервою на обід з 12.30 до 13.30 год.

4. Сесія ради може проводитись протягом двох або більше пленарних засідань. Порядок денний може затверджуватись для кожного пленарного засідання окремо.

5. Реєстрація депутатів проводиться апаратом ради перед початком кожного пленарного засідання.

6. Головуючий на пленарному засіданні селищної ради:

6.1. неупереджено веде засідання, оголошує перерви на засіданнях;

6.2. виносить на обговорення проєкти рішень  селищної ради, інформує про матеріали, що надійшли до початку пленарного засідання   селищної ради;

6.3. організовує розгляд питань;

6.4. оголошує список осіб, які записалися для виступу;

6.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного виступаючого;

6.6. створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

6.7. ставить на голосування проєкти рішень та пропозиції і зауваження до них, оголошує його результати;

6.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні;

6.9. робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

6.10. вживає заходів до підтримання порядку на пленарному засіданні;

6.11. здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

7. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

 

Стаття 32. Порядок розгляду питань і надання слова

           1. Розгляд питання на пленарному засіданні  селищної ради включає:

1.1. доповідь, запитання доповідачу та відповіді на них;

1.2. співдоповіді, в разі необхідності, запитання співдоповідачам та відповіді на них;

1.3. виступи депутатів, у тому числі з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

1.4. виступ ініціатора внесення пропозиції;

1.5. оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення;

1.6. внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення;

1.7. заключне слово співдоповідачів і доповідача;

1.8. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговореного питання і будуть ставитися на голосування.

2. Для доповіді надається до 20 хвилин, співдоповіді – до 15 хвилин і заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 5 хвилин; для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів в «Різному» – до 3 хвилин; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 2 хвилин. У випадках, коли доповідь, співдоповідь та інформації роздані депутатам, їх тексти на пленарному засіданні можуть не оголошуватись.

3. Для надання слова виступаючим на більш тривалий час, ніж встановлено, селищна рада приймає відповідне рішення більшістю голосів від присутніх.

4. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючі під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні вважає, що селищна рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

5. Головуючий надає слово по черзі по одному депутату. Головуючий може змінити порядок надання слова із мотивацією зміни. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата.

 6. Селищний голова та секретар ради мають право брати слово для виступу в будь-який момент.

7. Виступи з одного питання допускаються не більше двох разів на одному і тому ж пленарному засіданні.

8. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на засіданні надає слово для запитань депутатам. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим в обговоренні запитання не ставляться.

9. Рада приймає рішення про припинення виступів за підтримки більшості присутніх депутатів у випадках: а) якщо список бажаючих виступити вичерпано; б) у разі закінчення визначеного для виступів часу; в) у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення. Коли окремі депутати, які подали заяву на виступ, але не виступили, під час прийняття рішення щодо припинення обговорення наполягають на виступі, рада приймає щодо цього окреме рішення більшістю  депутатів присутніх на пленарному засіданні. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на їх прохання повинні бути включені до протоколу сесії ради.

 

Стаття 33. Порядок прийняття рішень

            1. Рішення  селищної  ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності: - проєкт рішення ставиться на голосування за основу; - після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проєкту; - проєкт рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу ради. У випадку надходження пропозиції про неприйнятність запропонованого проєкту рішення та зняття його з розгляду, вона ставиться на голосування першою. Прийнятим може бути лише рішення, проєкт якого поданий у письмовому вигляді. Можливе прийняття рішення ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому. У випадку надходження двох або більше пропозицій до одного і того ж пункту рішення, усі пропозиції ставляться на голосування, а прийнятою вважається та, що набрала більшу в порівнянні з іншими кількість голосів.

2. Рішення  селищної ради може прийматись без подальшого обговорення на пленарному засіданні, якщо проти цього не заперечує жоден депутат  селищної ради і під час попереднього розгляду проєкт рішення з цього питання підтримали всі постійні комісії  селищної ради. Питання порядку денного вважається розглянутим  селищною радою тільки після прийняття відповідного рішення з цього питання.

3. Рішення  селищної ради (крім процедурного) вважається прийнятим, якщо після його обговорення на пленарному засіданні за нього проголосувала більшість від загального складу ради.

4. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні селищної ради та порядку прийняття рішень. Такими питаннями можуть бути: - визначення порядку розгляду питань, що не обговорювались на засіданнях постійних комісій ради; - оголошення перерви в засіданнях; - визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними; - встановлення регламенту та визначення додаткового часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості); - надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій та надання їм слова для виступів; - визначення порядку висвітлення роботи сесії в засобах масової інформації; - позбавлення депутата права виступу або позбавлення запрошених брати участь у роботі сесії; - про проведення додаткової реєстрації; - про передачу питання на додатковий розгляд робочими групами та комісіями; - про повторне обговорення та голосування проєкту рішення; - про повторний підрахунок голосів при таємному голосуванні; - про визначення часу та обсягу трансляції пленарних засідань. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях ради.

5. У ході розгляду проєктів рішень селищної ради голосування за пропозиції, зауваження та сам проект допускається не більше двох разів і здійснюється на сесії  селищної ради після проведення нового обговорення, яке може бути проведено за скороченою процедурою. В разі неприйняття рішення після повторного обговорення відповідне питання без голосування знімається з розгляду. При поданні альтернативних проектів рішень та пропозицій проводиться рейтингове голосування. За основу береться той проект чи пропозиція, що отримали найбільше голосів.

6. З метою доопрацювання текстів заяв, звернень та проєктів рішень, при необхідності, на пленарному засіданні у кожному окремому випадку може бути прийняте рішення про створення редакційної комісії з числа депутатів селищної ради та відповідних фахівців.

7. Селищна рада під час пленарного засідання визначає порядок вирішення спірних питань, не передбачених цим Регламентом, у кожному окремому випадку

 

Стаття 34. Питання порядку денного «Різне»

           1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання  селищної ради депутатам надається право виступити у «Різному».

2. Головуючий на засіданні може особисто дати роз’яснення з депутатського питання або доручити надати відповідь відповідному фахівцю.

3. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.

4. В «Різному» головуючий надає можливість депутатам, представникам депутатських груп та фракцій час до 3 хв. на проголошення заяв, повідомлень. Заяви, повідомлення попередньо письмово надаються секретарю ради. Селищна рада приймає цю інформацію «до відома» без обговорення.

5. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються

 

Стаття 35. Види та способи голосування

           1. Голосування за видом може бути поіменним і таємним. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням. Таємне голосування застосовується у випадках обрання чи звільнення секретаря   селищної ради, прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень   селищного голови .

  2. Відкрите голосування за допомогою електронної системи підрахунку голосів здійснюється у режимі фіксації волевиявлення депутатів. Якщо електронна система голосування відсутня у місці голосування або не працює, підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому цим Регламентом.

  3.Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному сайті селищної ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття документа. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

           4.У разі прийняття радою рішення про таємне голосування, таке голосування проводиться виключно бюлетенями.

           5. Бюлетені для таємного голосування виготовляються у кількості, що відповідає загальному складу ради під контролем лічильної комісії. В бюлетені вносяться кандидатури або рішення, попередньо обговорені на пленарному засіданні або на засіданнях постійних комісій   селищної ради. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів.

          6. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

         7.Кожному депутату   селищної ради лічильною комісією видається бюлетень, про що депутат ставить підпис в списку про його отримання. Голосування здійснюється позначкою в бюлетені навпроти прізвища кандидата або варіанта рішення, за який голосує депутат. Заповнений бюлетень опускається в опечатану скриньку.

        8. В бюлетені по одній кандидатурі або одному проєкту рішення повинні бути слова «За» та «Проти». У бюлетені для голосування по кількох кандидатурах або варіантах рішення проти кожної кандидатури або варіанта друкується квадрат, в якому ставиться будь-яка позначка, що свідчить про волевиявлення депутата. Після переліку всіх кандидатур або варіантів рішення має бути рядок «Не підтримую жодну кандидатуру» (або «Не підтримую жоден варіант рішення») з квадратом після нього, де ставиться відмітка у разі, коли не підтримується жодна кандидатура або варіант рішення.

       9.Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата, а також ті, в яких депутат поставив позначки більше ніж за одну кандидатуру або проєкт рішення (в разі, коли необхідно вибрати одну кандидатуру або варіант рішення з кількох). Якщо в скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

     10. Після здійснення голосування лічильна комісія проводить підрахунок бюлетенів та складає протокол про результати голосування. Кожний бюлетень, який викликає сумнів, розглядається лічильною комісією та приймається рішення на предмет визнання його дійсним чи недійсним. Протокол, підписаний всіма присутніми членами лічильної комісії, оголошується головою лічильної комісії на пленарному засіданні, затверджується   селищною радою і є невід'ємною частиною протоколу відповідної сесії ради. Кандидатура вважається затвердженою, призначеною, обраною, а рішення прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу ради.

   11. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

Стаття 36. Дисципліна та етика

1. Депутати селищної ради, здійснюючи депутатські повноваження, зобов’язані дотримуватись правил етики, визначених ст.8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Регламентом.

2. Депутати вищестоящих рад беруть участь у роботі сесій з правом дорадчого голосу.

3. На засіданні   селищної ради депутат не повинен вживати непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в противному разі головуючий на засіданні може позбавити його слова.

4. Депутат ради зобов’язаний вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата ради він не має права брати участь у прийнятті рішення. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України «Про запобігання корупції» та окремим рішенням ради.

5. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

6. Під час пленарного засідання   селищної ради депутати, запрошені, присутні на засіданні члени територіальної громади  та представники засобів масової інформації не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

7. Кожного, хто своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання селищної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження, зробленого протягом дня, головуючий вимагає його залишити зал до кінця пленарного засідання. У разі невиконання вимоги головуючого він може бути виведений із залу працівниками охорони.

8. Депутат може, у разі необхідності, залишити зал, попередивши головуючого на засіданні через секретаря ради.

9. На час роботи в сесійній залі депутати повинні вимкнути персональні засоби зв’язку.

10. Головуючий на засіданні зобов’язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом.

11. Якщо головуючий не дотримується усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом, голова комісії чи заступник голови комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зв’язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації має право вказати головуючому на порушення норм Регламенту та надати йому пропозицію про дотримання Регламенту.

 

Стаття 37. Протокол сесії  селищної ради

           1. Пленарні засідання сесії   селищної ради протоколюються. Ведення протоколу засідань здійснюється секретарем.  Протокол оформляється не пізніше 15 днів з дня проведення сесії. Протокол сесії підписується головуючим на засіданні, секретарем ради і скріплюється печаткою  селищної ради. Протоколи рішень сесії  селищної ради з документами до них  зберігаються в апараті ради протягом скликання на правах документів суворої звітності. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. У протоколі обов'язково зазначається: дата, час, місце проведення сесії, кількість депутатів, присутніх на засіданні (відомості про реєстрацію депутатів додаються до протоколу), питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, повні результати голосування, прийняті рішення тощо.

3. Оригінали протоколів сесії селищної ради зберігаються в апараті ради протягом скликання, після чого передаються на зберігання до архіву. Копії протоколів зберігаються у апараті ради постійно.

 

Стаття 38. Акти органів та посадових осіб селищної ради

           1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2. До нормативних належать акти, які встановлюють, змінюють чи припиняють норми права, мають локальний характер, розраховані на широке коло осіб та застосовуються неодноразово. Рішення ради нормативного характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

3. Іншими актами ради, що приймаються у формі рішень є: - ненормативні акти, які передбачають конкретні приписи, звернені до окремого суб'єкта чи юридичної особи, застосовуються одноразово і після реалізації вичерпують свою дію; - доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради і містить зобов’язання або повноваження до вчинення певних дій; - звернення – рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до вчинення певних дій та ініціатив, в тому числі: до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, правоохоронних, судових та інших органів центральної влади України; - заяви – рішення ради, що містять в собі виявлення позиції ради з певних питань.

4. Рішення ради підписуються головуючим не пізніше, ніж через 5 днів після їх прийняття. Додатки до рішення підписуються секретарем   селищної ради, а у разі його відсутності – головуючим на засіданні.

5. Рішення   селищної ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено   селищним  головою і внесено на повторний розгляд селищної ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження   селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради , воно набирає чинності.

6. Рада може своїм рішенням скасувати рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради. При цьому необхідно обов'язково розглянути відповідне рішення виконкому на засіданні відповідної постійної комісії та підготувати висновки цієї комісії.

7. Рішення, які не мають загального значення або нормативного характеру та стосуються діяльності окремих підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та громадян і не зупинені  селищним головою, набирають чинності з моменту їх прийняття. Рішення ради надсилаються відповідним виконавцям не пізніш як у п'ятиденний строк після їх прийняття.

8. Рішення нормативного характеру та матеріали, що готуються у відповідності до порядку підготовки та визначення ефективності регуляторних актів   Смотрицької  селищної ради та виконавчого комітету підлягають оприлюдненню на  офіційному сайті  селищної ради не пізніше 20 днів з дня їх підписання.

9. Рішення ради та акти інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення через офіційний сайт селищної ради в Інтернеті, розсилаються апаратом ради відповідним державним органам, установам та організаціям, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, зацікавленим підприємствам, організаціям, установам та громадянам. Рішення ради, в якому міститься конфіденційна інформація про особу, не може бути оприлюднене без її попередньої згоди.

10. Громадяни мають право звернутись до селищного голови з проханням видати їм копії необхідних рішень  селищної ради. Копії рішень, скріплені печаткою апарату ради для засвідчення копій рішень ради, видаються не пізніше 5 днів після звернення.

11. Тлумачення рішень   селищної ради, їх окремих положень здійснює селищна рада, про що приймається відповідне рішення. Тлумачення не повинно суперечити самому рішенню, іншим рішенням ради і не повинно створювати нові правовідносини. Текст тлумачення чинного рішення приймається радою у вигляді рішення за процедурою, передбаченою цим Регламентом.

12. На виконання рішень селищної ради з питань регулювання земельних відносин договори оренди землі із невід'ємними частинами до них та додаткові угоди до договорів оренди землі підписуються у такій послідовності: спочатку  селищний голова (після попереднього погодження начальника земельно-архітектурного відділу та юридичним відділом), після чого підписується орендарем.

 

Стаття 39. Контроль за виконанням рішень  селищної ради

1. Контроль за виконанням рішень сесій селищної ради здійснюється  селищним головою, секретарем  селищної ради, постійними комісіями, керівниками виконавчих органів ради, апаратом ради. На пленарних засіданнях ради заслуховуються інформації про виконання рішень та критичних зауважень і пропозицій, висловлених депутатами.

2. Заходи щодо реалізації прийнятих   селищною радою довгострокових галузевих програм подаються посадовою особою, на яку покладено відповідальність за їх виконання, на затвердження секретарю   селищної ради не пізніше, ніж в 15-денний термін після прийняття рішення радою.

3. Рішення селищної ради знімаються з контролю після повного його виконання. Рішення    селищної ради з планових питань знімається з контролю після розгляду інформації про його виконання на засіданні постійної комісії та пленарному засіданні ради. В інших випадках за пропозицією комісії – резолюцією   селищного голови або секретаря ради. Якщо виконання рішення у визначений термін не може бути здійснено, виконавець за 10 днів до закінчення терміну подає на ім’я   селищного голови доповідну записку, погоджену з головою постійної комісії, з обґрунтуванням цих причин, пропонує новий термін, який необхідний для реалізації. Рішення    селищної ради можуть визнаватись такими, що втратили чинність у зв’язку зі змінами чинного законодавства або з інших об’єктивних причин невиконання рішення за поданням постійної комісії селищної ради та відповідних виконавчих органів селищної  ради.

 

РОЗДІЛ 4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 40. Ведення засідань постійних комісій та пленарного засідання ради в період зі спеціальним режимом

На період дії спеціального режиму, який встановлюється на загальнодержавному або місцевому рівнях відповідно до норм діючого законодавства, проводити засідання постійних комісій та пленарних засідань ради в онлайн режимі реального часу (відеоконференції), використовуючи для обговорення та голосування електронні засоби зв’язку в мережі Інтернет в порядку норм передбачених абз. 2 п. 3 ст. 35 Регламент

Гід державних послуг. Банер